Я маю право

Я маю право (2)

КОНВЕНЦІЯ ООН
про права дитини

Преамбула

Держави-учасниці цієї Конвенції,вважаючи, що згідно з принципами, проголошеними в Статуті Організації Об'єднаних Націй, визнання властивої гідності, рівних і невід'ємних прав усіх членів суспільства є основою забезпечення свободи, справедливості і миру на землі,беручи до уваги, що народи Об'єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи та сповнені рішучості сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі,визнаючи, що Організація Об'єднаних Націй у Загальній декларації прав людини та в Міжнародних пактах про права людини проголосила і погодилась з тим, що кожна людина має володіти всіма зазначеними у них правами і свободами без якої б то не було різниці за такими ознаками, як раса, колір шкіри, стать, релігія, політичні або інші переконання, національне або соціальне походження, майновий стан, народження або інші обставини,

Загальна декларація прав людини

Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III)
         Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року

                            Преамбула
     Беручи до  уваги,  що  визнання  гідності,  яка властива всім  членам людської сім'ї,  і рівних та невід'ємних їх прав є  основою свободи, справедливості та загального миру: і   беручи до уваги,  що зневажання і нехтування  правами  людини  призвели до варварських актів,  які обурюють совість людства, і що створення такого світу,  в якому люди будуть мати свободу слова  і переконань  і  будуть  вільні  від страху і нужди,  проголошено як високе прагнення людей; і беручи до уваги,  що необхідно,  щоб права людини охоронялися
силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися  як  до  останнього  засобу до повстання проти тиранії і гноблення; і  беручи до  уваги,  що  необхідно  сприяти  розвиткові дружніх
відносин між народами; і беручи до  уваги,  що  народи  Об'єднаних Націй підтвердили в
Статуті ( 995_010 ) свою віру в основні права людини, в гідність і цінність  людської  особи  і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішили сприяти соціальному прогресові і  поліпшенню  умов  життя
при більшій свободі; іберучи до уваги,  що держави-члени  зобов'язались  сприяти  у
співробітництві з Організацією Об'єднаних Націй загальній повазі ідодержанню прав людини і основних свобод; і  беручи до  уваги,  що загальне розуміння характеру цих прав і  свобод  має  величезне  значення  для  повного   виконання   цього  зобов'язання;